Dataskyddsbeskrivning

Det här är Etha Oy:s allmänna dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. I denna dataskyddsbeskrivning beskriver vi hur och i vilka situationer vi behandlar persondata och vilka rättigheter du som registrerad har. 

Uppgjord 13.3.2023. Senast ändrad 11.4.2024.

1. Registrets upprätthållare och kontaktuppgifter

Etha Oy (1790018-7)
Vasaesplanaden 14 B 11
65100 Vasa
E-post: info@etha-consultancy.com
Telefon: +358 (0)2900 20440  

2. Person som ansvarar för registret

Caroline Kullbäck
E-post: caroline.kullback@etha-consultancy.com
Telefon: +358 (0) 504024759

3. Ändamål och grunder för behandling

Etha Oy behandlar personuppgifter främst för att utveckla sina produkter, tjänster och sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, för följande ändamål:

 1. Utveckling av produkter, tjänster och verksamhet. Det är till nytta både för dig och för oss att våra produkter är ändamålsenliga och moderna och vi vill gå i bräschen för utvecklingen. Till exempel personuppgifterna du lämnar på vår hemsida då du besöker den hjälper oss att nå dessa mål. Denna typ av behandling av personuppgifter baserar sig på ett berättigat intresse.
 2. Erbjudande av en fungerande användarupplevelse på hemsidan. En användarvänlig och lättanvänd hemsida är ändamålsenlig för dig och snabbare att använda. Också denna typ av anvädning baserar sig på berättigat intresse.
 3. Behandling av arbetsansökningar. Etha Oy upprätthåller ett register över arbetssökande där vi samlar in personuppgifter (personens namn, kontaktuppgifter, CV) av den sökande med dennes godkännande. Registeruppgifterna, inklusive eventuella betyg, samlas in i den öppna ansökan som den arbetssökande skickat in. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att bedöma hur lämplig din arbetserfarenhet är, för att kalla dig på arbetsintervju och för ett eventuellt arbetsavtal. Behandlingen kan från fall till fall grunda sig på berättigat intresse.
 4. Behandling av inbjudningar och anmälningar. Vi anser att olika tillställningar är ett utmärkt tillfälle att träffas och nätverka. När du anmäler dig måste vi behandla din ansökan. Dessutom upprätthåller Etha Oy ett evenemangsregister där vi samlar in personuppgifter (personens namn eller alternativt företag/organisation) som används främst för inbjudningar. Denna typ av behandling av personuppgifter baserar sig på berättigat intresse.
 5. Skötsel av kundförhållanden. Personuppgifter behandlas för att sköta och administrera vissa saker gällande kundförhållanden (erbjudande av tjänster och produkter, försäljning, leverans och fakturering, behandling av leverantörsförhållanden samt eventuell begäran om stöd och reklamationer). I dessa fall kan behandlingen av personuppgifter basera sig både på avtal eller på berättigat intresse.

När det gäller situationer där vi behandlar personuppgifter på basis av berättigat intresse har Etha Oy utfört en bedömning där vi väger ditt intresse och dina grundrättigheter mot våra intressen. 

När det gäller personuppgifter som baserar sig på ditt medgivande har du alltid rätt att ta tillbaka ditt medgivande. Bl.a. gällande cookies (kakor) har du rätt att ändra inställningarna på hemsidan eller webbläsaren så att cookies inte samlas in.  

4. Personuppgiftsgstkategorier som behandlingen gäller

Behandlingen av personuppgifterna beror på vilken kategori av personuppgifter det är frågan om. De olika kategorierna av personuppgifter är följande:

 1. Tekniska användaruppgifter såsom cookies, IP-adresser, språkinställningar, platsinformation, typ av program eller hårdvara, vilka sidor du besökt och vad du reagerat på.
 2. Baskontaktuppgifter såsom namn, e-post, adress, postnummer och webbadress.
 3. Uppgifter om din position, såsom arbetsgivare, position och bransch.
 4. Anmälningar till tillställningar.
 5. Marknadsföringstillåtelse och -förbud.
 6. Medgivande.
 7. Intressen.
 8. Betygsuppgifter, arbetserfarenhet, kunnande och andra uppgifter som har med jobbet att göra såsom utdrag från studieregister, referenser, lämplighetsbedömningar och löneönskemål.
 9. Bilder, t.ex. i CV:t.
 10. Personnummer.
 11. Kunduppgifter såsom juridisk eller fysisk person och motsvarande kontor, samt andra uppgifter som vi behöver eller som du överlämnar åt oss för att behandla ärendet.
 12. Betalningsuppgifter såsom betalda summor, faktureringsadress, kontaktuppgifter och kontonummer.

5. Minimering av uppgifter

De personuppgifter som Etha Oy behandlar begränsar sig till enskilda nödvändiga ändamål.

6. Källor som används av Etha Oy

Dina personuppgifter lagras på hemsidan genom din egen aktivitet. Dessutom samlar Etha Oy in personuppgifter om dig t.ex. när du söker jobb hos oss, när du tar kontakt eller anmäler dig till ett evenemang. Ibland behöver vi inte fråga efter personuppgifterna utan kan hämta dem t.ex. från din arbetsgivares hemsida eller en referens som rekommenderar dig och som du själv uppgivit.

7. Mottagarkategorier

Utgångspunkten är att Etha Oy behandlar personuppgifter inom sin egen organisation och för sina egna ändamål. I vissa fall måste Etha Oy ändå överlåta personuppgifter åt tredje part. Till exempel när vi arrangerar evenemang kan vi behöva överlåta uppgifter åt dem som sköter servicen. Överlåtande av personuppgifter kan också komma i fråga när vi samarbetar med andra företagsorganisationer.

8. Lagring av personuppgifter

Etha Oy förvarar personuppgifter så länge som det är ändamålsenligt för det syfte som uppgifterna har samlats in för. Lagringstiden beror på för vilket syfte uppgifterna samlats in och till vilken kategori de hör:

 1. Cookies och andra personuppgifter vi får tillgång till genom din aktivitet på vår hemsida eller våra sociala medier sparas så länge som Etha anser sig behöva dem för att utveckla sina produkter, tjänster och sin verksamhet. Du kan på hemsidan välja att den inte samlar in cookies eller göra motsvarande ändring i din webbläsare. Då samlas personuppgifterna givetvis inte längre in.
 2. Personuppgifterna försvinner ur evenemangsregistret tre månader efter evenemanget. Etha Oy kan också lagra uppgifterna längre än så, om vi vill ge dig möjlighet att delta i evenemang också i framtiden. I detta fall varierar lagringstiden, men är i regel några år. Du kan be att dina uppgifterna avlägsnas om du så önskar.
 3. Personuppgifterna försvinner från registret över arbetssökande tre månader efter att de lämnats in.
 4. För att upprätthålla kundförhållandet sparar Etha Oy personuppgifterna under hela den tiden kundförhållandet varar, eller så länge det anses nödvändigt. Till exempel uppgifter om jävighet kan sparas längre.

Minimitiden för lagring av uppgifterna är den tid som stipuleras i lagen.

Uppgifterna överlämnas inte till tredje part. Ifall lagen så kräver kan uppgifterna ändå överlämnas åt myndigheterna. 

9. Förflyttning av uppgifter utanför EU och ETA

I regel flyttas personuppgifterna inte utanför EU eller ETA. 

Leveransen av vissa varor och tjänster kräver ändå att uppgifterna flyttas utanför EU. De här tjänsterna är:

 1. Analytik för hemsidan: Google Analytics och Microsoft Clarity (USA)
 2. Leadfeeder (Finland)

Ifall sådana länder inte lever upp till tillräcklig nivå på dataskyddet enligt EU-kommissionens beslut, tryggas behandlingen med en standardfras som godkänts av EU-kommissionen.

10. Principer för skydd av registret

Databaserna som innehåller personuppgifter finns på servrar som förvaras i låsta rum. Enbart namngivna personer har tillgång till rummen, som i egenskap av sin position har den rättigheten. Servrarna är skyddade med ändamålsenlig brandmur och tekniskt skydd.

Tillgång till databasen har man endast med personliga användaruppgifter och lösenord.  Etha Oy har begränsat användarrättigheterna och -befogenheterna till datasystemen och andra lagringsplattformer så att enbart sådana personer som behövs för att på ett lagenligt sätt behandla uppgifterna har tillgång till dem. 

Etha Oy:s anställda och andra personer har med skilt avtal förbundit sig till tystnadsplikt och att hemlighålla uppgifter de får tillgång till vid behandlingen av uppgifterna.

11. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 • Kontroll: Du har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller dig, samt också rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och bristfälliga uppgifter kompletteras.
 • Återkallning: Du har rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas, ifall uppgifterna är insamlade utan lov eller i strid med lagen.
 • Radering: Du har rätt att be att dina personuppgifter raderas, i den mån de inte är nödvändiga för Etha Oy:s verksamhet.
 • Förflyttning: Du har rätt att kräva att dina uppgifter förflyttas maskinellt till en annan registerupprätthållare.
 • Överklagande: Du har rätt att klaga hos dataombudsmannen, ifall du anser att Etha Oy har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Begäran ska skickas skriftligt till registerupprätthållarens adress som nämns i punkt 1. Registerupprätthållaren kan vid behov be personer som riktar begäran att bestyrka sin identitet. Registerupprätthållaren svarar kunderna inom den tid som EU:s dataskyddsförordning stipulerar.

Cookies

Hemsidan använder följande cookies (kakor):

CookieServiceÄndamål
AMCV_AdobeAnvändarstatistik och -uppföljning
_gaGoogleAnvändarstatistik och -uppföljning
_gidGoogleAnvändarstatistik och -uppföljning
_lfaLeadfeederAnvändarstatistik och -uppföljning
aam_uuidAdobeAnvändarstatistik och -uppföljning
Moove_gdpr_popupWebsiteFunktionell
Pll_languageWebsiteFunktionell