Vindkraften är en lönsam landsbygdsnäring

På Etha talar vi gärna om vindbruk, och med det menar vi att vindkraften är en ny och lönsam näring på landsbygden. Genom att hyra ut sin mark till en vindpark kan en markägare få lika bra eller bättre avkastning jämfört med traditionellt skogsbruk.

Vi har skapat en unik samarbetsmodell för sådana vindkraftsprojekt som vi utvecklar tillsammans med markägare. Båda parterna drar nytta av modellen, och markägaren kan själv välja med vilken risknivå hen vill delta i projektet. Vid behov kan Ethas systerbolag Vindbjörn ordna finansiering för att vindparken ska kunna förverkligas.

Ju mer markägaren vill delta i finansieringen av ett projekt, desto större andel får han av utdelningen.

Passar min mark för en vindpark?

För att det alls ska vara någon idé att börja planera en vindpark måste vissa kriterier uppfyllas. På det sättet säkerställer vi att markområdet verkligen passar för ändamålet.

  • Den närmaste bebyggelsen måste vara tillräckligt långt från parken. Det exakta avståndet avgörs från fall till fall och beror bland annat på terrängen.
  • Det obebyggda markområdet måste vara minst 600 hektar stort och alla markägare måste ställa sig positivt till den kommande vindparken.
  • Den närmaste högspänningsledningen bör ligga 5-20 km från parken, för att parken ska kunna anslutas till elnätet på ett kostnadseffektivt sätt.

Ifall de ovanstående kriterierna uppfylls har projektet möjlighet att lyckas, och det lönar sig att börja utreda det närmare.

Ta gärna kontakt med oss ifall du har en idé om ett lämpligt markområde!

De olika faserna i ett vindparksprojekt

Om markområdet har konstaterats uppfylla kriterierna, kan projektet gå vidare. Ett vindkraftsprojekt innehåller vanligtvis följande stadier:

  1. Preliminär kartläggning. Den här kartläggningen, som är gratis för markägaren, ger svar på om det lönar sig att föra projektet vidare till nästa fas.
  2. Förstudie. Om den preliminära kartläggningen är positiv är det dags att gå vidare till förstudien. I det här skedet gör man upp detaljerade kartor och utredningar med hjälp av olika databaser.
  3. Tillståndsprocess. Om alla parter tror att parken går att förverkliga på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, står tillståndsprocessen näst i tur. Det här skedet räcker 2-3 år och innebär mycket kommunikation mellan olika parter. Ju proffsigare tillståndsprocessen och planerna är gjorda, desto mindre motstånd väcker projektet i allmänhet. Det minskar också riskerna för en utdragen besvärsprocess.
  4. Byggfärdigt projekt. När tillståndsprocessen är slut är projektet färdigt att börja byggas, efter att finansieringen för byggnationen är ordnad.

Att som markägare välja sin risknivå och sin roll i ett vindkraftsprojekt

En markägare kan delta i ett vindkraftprojekt på grovt sett tre olika sätt.

  1. Om markägaren inte själv vill lägga varken pengar eller tid i blöt kan han eller hon närmast ge idén till projektet, för att sedan få hyresintäkter den dagen parken är byggd.
  2. Markägaren kan också ta en större roll och delta mer aktivt i projektet, bland annat genom att kommunicera med olika grupper lokalt. Genom att kombinera Ethas vindkraftskunnande med markägarens lokalkännedom och kontakter, kan projektet oftast avancera effektivt. I det här fallet får markägaren en utdelning för sitt jobb när projektet realiseras.
  3. Markägaren kan vid behov också vara med som aktiv projektutvecklare och delta i finansieringen. Ju större del av finansieringen man är beredd att bistå med, desto större andel får man när vindparken byggs.